Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego anonse.gejowo.org prowadzonego przez właściciela Serwisu – spółkę HOLLOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 – 095), Pl. Bankowy 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727144, z kapitałem zakładowym w kwocie 5.000 zł, NIP: 5252746718, REGON: 369939547, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (dalej: „anonse.gejowo.org”).

Każdy Użytkownik Serwisu anonse.gejowo.org zobowiązany jest, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami;

Administrator - podmiot prowadzący Serwis, którym jest HOLLOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 – 095), Pl. Bankowy 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727144, z kapitałem zakładowym w kwocie 5.000 zł, NIP: 5252746718, REGON: 369939547;

Serwis - towarzyski serwis internetowy anonse.gejowo.org znajdujący się w pod adresem internetowym www.anonse.gejowo.org, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Skrzynka e-mail - skrzynka poczty elektronicznej charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza danymi, dokonuje operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług, dostęp do narzędzi umożliwiających realizację praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych i inne);

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika publikowanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika (w swoim Profilu) w Serwisie;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu poprzez opublikowanie, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora po opublikowaniu przez Użytkownika na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora Serwisu;

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamanie, przełamanie zabezpieczeń systemu Użytkownika za pomocą programów typu malware, pozyskanie niezabezpieczonego przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika;

Materiały - teksty, opracowania, zdjęcia oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;

Messenger – aplikacja, komunikator internetowy o funkcjonalności pozwalającej na przesyłanie pomiędzy Użytkownikami wiadomości w postaci tekstu, znaków, grafik, zdjęć. Użytkownik otrzymujący wiadomości, zdjęcia od innego Użytkownika, przechowuje je na serwerze Administratora w ramach korzystania z usługi Messengera. 

2. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

2.3.          Funkcjonalność. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Świadczone usługi mogą być odpłatne i nieodpłatne usługi.

2.4.          Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (najnowsza wersja dostępna do pobrania na stronie producenta Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft EdgeOpera lub Safari). Niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii, a także najnowszej wersji systemu operacyjnego z rodziny: Microsoft Windows, macOS, Google Android, Apple iOS. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2.5.          Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Funkcjonalności Serwisu są dostępne w momencie, kiedy Użytkownik potwierdzi rejestrację klikając na link przesłany w wiadomości e-mail „Potwierdź konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu.

2.6.          Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.

2.7.          Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "Cookies" i inne podobne technologie. Użytkownik powinien być świadomy, iż brak obsługi Cookies może uniemożliwić zalogowanie na Konto. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 100 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Funkcja „Wyloguj” ma istotne znaczenie ze względu bezpieczeństwa Twojego korzystania z Serwisu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

3. Usługi

3.1.          Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą prezentować w Profilu swoje dane, informacje i inne treści o sobie i od siebie, wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu zdjęciach, a także korzystania z innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.

3.2.          Przeglądanie zasobów Serwisu (Profili Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może być ograniczany przez Administratora. Publicznie dostępne w sieci Internet Profile mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe i widoczne nadal w wynikach wyszukiwania z ich poziomu przez czas wskazany w regulaminach wyszukiwarek.

3.3.          W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, w ich własnym imieniu i na własny rachunek, na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub Zaufanymi Partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług należy do usługodawcy.

3.4.          Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - może być z ważnych przyczyn, zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

3.5.          Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu) o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników. 

4. Uczestnictwo w Serwisie

4.1.          Serwis anonse.gejowo.org został stworzony w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania znajomości, utrzymywania kontaktów towarzyskich za pomocą rozwiązań technologicznych, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby.

4.2.          Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

4.3.          Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 3 pkt. 2 oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.

4.4.          Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

4.5.          Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta w okresie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach do skutecznego założenia Konta, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie.

4.6.          Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

4.7.          Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż:

4.7.1.   zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;

4.7.2.   wszelkie dane osobowe, wizerunek na zdjęciach i inne informacje składające się na Profil (w tym dane wrażliwe tj. dotyczące seksualności, orientacji seksualnej, poglądów religijnych lub politycznych, światopoglądu Użytkownika czy dane o stanie zdrowia, dane dotyczące nałogów) przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny i publikuje je samodzielnie, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

4.7.2.1.        adres e-mail;

4.7.2.2.        hasło do Konta;

4.7.2.3.        kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

4.7.3.   przyjmuje do wiadomości, iż Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przy założeniu Konta, jak i późniejszej edycji tych danych w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem, której treść stanowi niniejszy Regulamin;

4.7.4.   Użytkownik jest świadomy, iż jego dane opublikowane przez Użytkownika samodzielnie, dobrowolnie w publicznie dostępnym Profilu, w tym wizerunek na opublikowanych zdjęciach i inne informacje składające się na Profil - w tym dane wrażliwe, tj. specjalne kategorie danych osobowych np. dotyczące seksualności, orientacji seksualnej, poglądów religijnych lub politycznych, światopoglądu Użytkownika czy dane o stanie zdrowia, dane dotyczące nałogów – będą przetwarzane w Bazie Profili przez Administratora w celu realizacji usług Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

4.7.5.   Użytkownik jest świadomy, iż dane osobowe z Konta mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw;

4.7.6.   Jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub/i na otrzymywanie na podany w Koncie adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez spółkę HOLLOGRAM SP. Z O. O. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych, dane Użytkownika z Konta i zebrane informacje z Użytkownika aktywności w serwisie Sympatia.pl mogą być wykorzystane do prezentowania mu reklam produktów i usług Zaufanych Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem. 

4.8.          Samodzielnie udostępniając i publikując Materiały w Serwisie, Użytkownik:

4.8.1.   oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

4.8.2.   wyraża zgodę na oznaczanie opublikowanych przez Użytkownika zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji);

4.8.3.   oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie udostępnionych przez Użytkownika Materiałów dowolną techniką, w celach autopromocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa;

4.8.4.   zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, w szczególności wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

4.9.          Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto i Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

4.10.     Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu, a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację zdjęć z możliwością zablokowania Profilu Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 5 MB, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

4.11.     Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu zdjęć - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości. Zdjęcie główne nie może być modyfikowane w taki sposób, aby przedstawiało karykaturę, zawierało nakładki graficzne itp. prowadzące do nieczytelności wizerunku Użytkownika. Zdjęcie główne musi przedstawiać wyłącznie Użytkownika. Nie jest możliwa publikacja zdjęć głównych przedstawiających klika osób, np. Użytkownik z dziećmi. Administrator ma prawo odmówić publikacji zdjęcia głównego niezgodnego z Regulaminem bądź nałożenia blokady za umieszczenie zdjęcia niezgodnego z Regulaminem.

4.12.     Użytkownik może sam zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie jego Profilu w Serwisie (będzie on niewidoczny, a innym Użytkownikom starającym się go otworzyć ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym Nicku zawiesił swoje Konto), Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można przeglądać Profili Użytkowników itp.), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymianą informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie. Jeżeli Użytkownik nie loguje się do zawieszonego Konta, to Konto zostanie automatycznie usunięte.

4.13.     Usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika z wszystkimi danymi (w tym jego Login, zdjęcia główne i galeryjne) na stałe i bezpowrotnie. Trwale zostaną usunięte też wszystkie wiadomości odebrane i wysłane z Konta Użytkownika, ale Użytkownik musi mieć świadomość, że historia Jego rozmów wciąż może być zachowana w historii Kont Jego rozmówców. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta (w celu świadczenia usługi), powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach Pomocy.

4.14.     Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności lub poszczególnych usług do innych celów niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

4.14.1.                     rozpowszechnianie treści pornograficznych;

4.14.2.                     uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

4.14.3.                     rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

4.14.4.                     podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

4.14.5.                     publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, naruszające dobra osobiste innych osób, a także wszelkiego rodzaju dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.

4.15.     Zgłoszenia Profili naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

4.16.     Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie (np. na Profilu), informacji w jakiejkolwiek formie wskazujących sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp.), co oznacza również zakaz podawania adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora.

4.17.     Administrator nie ingeruje w korespondencje prowadzane pomiędzy Użytkownikami. Naruszenie dóbr osobistych Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać i dochodzić w oparciu o procedury przewidziane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności na drodze postępowania cywilnego.

5. Dane osobowe:

5.1.          Administratorem danych osobowych:

5.1.1.   podanych w procesie rejestracji Konta lub edycji Konta, których podanie jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy (założenie Konta i świadczenie usług Serwisu), przetwarzanych w celu realizacji usług Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

5.1.2.   opublikowanych dobrowolnie, samodzielnie przez Użytkownika w publicznie dostępnym w sieci Internet Profilu, w postaci zdjęcia z wizerunkiem Użytkownika, informacji o osobie Użytkownika, w tym danych wrażliwych (specjalne kategorie danych osobowych), dotyczących stanu zdrowia (nałogi - papierosy), orientacji seksualnej, seksualności, wyznania, religii, poglądów politycznych, przetwarzanych w celu realizacji usług Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

jest HOLLOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 – 095), Pl. Bankowy 2.

5.2.          Jeżeli Użytkownik wyraził zgody marketingowe w procesie rejestracji Konta – dane z Konta Użytkownika oraz zebrane informacje z aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być wykorzystane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług Zaufanych Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. Zgody możesz wycofać w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.

5.3.          Prawa użytkownika:

5.3.1.   Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych - PUODO. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

5.3.2.   Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych podanych przy założeniu lub edycji Konta jest realizacja umowy (Regulamin), natomiast danych wrażliwych opublikowanych przez Użytkownika w Profilu jest ich upublicznienie przez Użytkownika (funkcja „Publikuję”). Publikowanie danych wrażliwych jest całkowicie dobrowolne.

5.3.3.   Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

5.3.3.1.        w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;

5.3.3.2.        w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat);

5.3.3.3.        w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 6. Blokada i usunięcie konta

6.1.          W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Profil) wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator może odblokować Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora lub po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora jako sankcja za naruszenie Regulaminu.

6.2.          Konto może zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim, dodatkowym poinformowaniu Użytkownika, co spowoduje bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

6.2.1.   Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

6.2.2.   Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

6.2.3.   Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

6.2.4.   Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

6.2.5.   Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

6.2.6.   Użytkownik podejmuje działania, które co najmniej pośrednio spełniają znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

7. Reklamacje

7.1.          Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz reklamacje dotyczące usługi świadczonej w Serwisie należy zgłaszać Administratorowi zgodnie z pkt 2 poniżej, o ile nic innego nie postanowiono w odrębnych regulaminach świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

7.2.          Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres korespondencyjny: HOLLOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 – 095), Pl. Bankowy 2 z dopiskiem: „Reklamacja”.

7.3.          Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7.4.          Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7.5.          Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za daną usługę.

7.6.          Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

7.7.          Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

8.1.          Użytkownik odpowiada za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkownika, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

8.2.          Użytkownik odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem, a innym Użytkownikiem zapoznanym za pośrednictwem Serwisu.

8.3.          Użytkownik odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkownika w Serwisie lub informacji o Użytkowniku udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości zweryfikowania zgodności ww. informacji ze stanem rzeczywistym.

8.4.          Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych przez Użytkowników dobrowolnych zgód, informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie, bądź zgody Użytkownika. Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje, dane Użytkownika były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami o ochronie danych osobowych.

8.5.          Administrator jako właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Użytkownik jest świadomy możliwości wystąpienia zakłóceń niezależnych od Administratora, np. spowodowanych zdarzeniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

8.6.          Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników drogą mailową lub na łamach Serwisu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.7.          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie np. za pomocą oprogramowania malware na sprzęcie Użytkownika bądź poprzez ujawnienie hasła do Konta przez Użytkownika osobom trzecim, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8.8.          Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

8.9.          Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu rozwiązań funkcjonalnych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwu danych, informacji, Użytkowników, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet, rozpowszechnianie zagrażających technologii.

8.10.     Administrator informuje Użytkowników, iż w Serwisie mogą wystąpić przerwy w dostępności powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.

8.11.     Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: HOLLOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 – 095), Pl. Bankowy 2.

9.        Zmiany Regulaminu

9.1.          Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, bądź w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

9.2.          Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie bądź w mailingu wysłanym do Użytkowników informacji o planowanych zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

9.3.          W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji kontaktując się z BOK Sympatia.pl na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

9.4.          Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Mapa ogłoszeń